6 Sprachen

Angelegt Donnerstag 13 September 2018

Markdown
Formatieren von Text mit Markdown : https://support.zendesk.com/hc/de/articles/203691016-Formatieren-von-Text-mit-Markdown

JavaScript
JavaScript (gute Grundlage) : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
The Modern Javascript Tutorial (recht übersichtlich) : https://javascript.info/
JavaScript Tutorial (viele Examples) : https://www.w3schools.com/js/default.asp
JS FUNdamentals: An Essential Overview of JavaScript (Kurzeinführung) : https://webapplog.com/js-fundamentals/
Simplifying JavaScript : Writing with ES5, ES6, and Beyond (Tipps für besseres Coding) : https://ebookcentral.proquest.com/lib/hukb/reader.action?docID=5406361&ppg=101
Slideshoh JavaScript (kurze, knappe, gute Kurzeinführung) : https://slides.com/concise/js/fullscreen/#/1
[Video] JavaScript Tutorial for Beginners | Mosh : https://www.youtube.com/watch?v=W6NZfCO5SIk

Node.js
Node.js v10.15.1 Documentation : https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/docs/api/os.html
Gute Kurzeinführung: The only NodeJs introduction you’ll ever need : https://codeburst.io/the-only-nodejs-introduction-youll-ever-need-d969a47ef219
Node.js Tutorial : https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
Node.js - Anatomy of an HTTP Transaction : https://nodejs.org/en/docs/guides/anatomy-of-an-http-transaction/
VIDEO: Einführung in Node.js : https://www.heise.de/developer/artikel/Einfuehrung-in-Node-js-Folge-16-Node-js-und-Docker-3700480.html
Weitere Einführung : https://www.tutorialspoint.com/nodejs/index.htm
Node Hero - Your First Node.js HTTP Server : https://blog.risingstack.com/your-first-node-js-http-server/
A Node.js example web application : https://github.com/julianduque/whoami
Network Utilies for Node.js : https://www.npmjs.com/package/network
Node.js Promise Tutorial : https://www.guru99.com/node-js-promise-generator-event.html
Master the JavaScript Interview: What is a Promise? : https://medium.com/javascript-scene/master-the-javascript-interview-what-is-a-promise-27fc71e77261

Sicherheit
Best Practices in Produktionsumgebungen: Sicherheit : https://expressjs.com/de/advanced/best-practice-security.html

Videos
Node.js Tutorial - Intro to Node.js (Level 1) (11:16) : https://www.youtube.com/watch?v=GJmFG4ffJZU
Node.js Tutorial for Beginners (1:18:15) : https://www.youtube.com/watch?v=TlB_eWDSMt4
Express.js Tutorial: Build RESTful APIs with Node and Express | Mosh : https://www.youtube.com/watch?v=pKd0Rpw7O48

Express.js
Express - Schnelles, offenes Web-Framework für Node.js : http://expressjs.com/de/
4.x-API : http://expressjs.com/de/api.html
!! Express, a popular Node.js Framework : https://flaviocopes.com/express/
Express web framework (Node.js/JavaScript) : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs
The only NodeJs introduction you’ll ever need : https://codeburst.io/the-only-nodejs-introduction-youll-ever-need-d969a47ef219

YAML

JSON
Einführung in JSON : https://www.json.org/json-de.html